משפטי

זכויות יוצרים

זכויות יוצרים © המרכז המקיף לסרטן באוניברסיטת ניו מקסיקו. כל הזכויות שמורות.
אתה רשאי להשתמש במידע ולהוריד קבצי PDF מאתר המרכז המקיף לסרטן של UNM למטרות לא מסחריות, אישיות או חינוכיות בלבד, בתנאי שאתה (i) לא תשנה מידע כזה, (ii) תכלול זכויות יוצרים. הודעה - © המרכז המקיף לסרטן UNM - על כל העותקים הללו. אין להוריד תמונות או גרפיקה או לעשות בהן שימוש חוזר. מידע מהמכון הלאומי לסרטן (NCI) חייב לייחס את זכויות היוצרים ל- NCI.

כתב ויתור

אלא אם כן צוין אחרת, המידע המסופק על ידי שרת http זה אינו מייצג את ההצהרות הרשמיות או ההשקפות של אוניברסיטת ניו מקסיקו.